ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานวิทยบริการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1
 • ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวมทั้งหมด10001
  คิดเป็นร้อยละ100.00.00.00.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 24/7/2567  Rajabhat Rajanagarindra University