ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
  • สำนักงานผู้อำนวยการ
  • 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 1
    รวมทั้งหมด01001
    คิดเป็นร้อยละ.00100.00.00.00
    ข้อมูล ณ วันที่ 23/5/2561    Rajabhat Rajanagarindra University