ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรตำแหน่งทางวิชาการแยกตามภาควิชา รหัสรายงาน : P04.1
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

หน่วยงานอาจารย์ู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
 • กลุ่มงานอำนวยการ
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมครูคณาจารย์
 • 0 .0% 1 100.0% 0 .0% 0 .0% 1
 • กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
 • กลุ่มงานศูนย์เครือข่ายสมศ.และศูนย์ฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก
 • 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
  รวมทั้งหมด01001
  คิดเป็นร้อยละ.00100.00.00.00
  ข้อมูล ณ วันที่ 19/7/2567  Rajabhat Rajanagarindra University