ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตามอัตราการจ้างงาน แยกหน่วยงาน รหัสรายงาน : P03.2
อัตราจ้าง : ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : 0200 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ) รวม 18 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 วรรณา รัตนประเสริฐ สาขาวิชาภาษาไทย
2 ภัทรวดี เดชอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3 ผศ. สุนาฏ จันทนา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 8
4 บังอร อนุเมธางกูร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 9
5 เสี่ยวซิน เสอ สาขาวิชาภาษาจีน ประธานสาขาวิชาภาษาจีน
6 กันยา ลุมพิกานนท์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 8
7 บรรจง คงปั้น สำนักงานคณบดี
8 จิราภรณ์ ศรีคำดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
9 องค์อร เรืองทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
10 นัทธมณ ช่องมะเฟือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
11 อรวรรณ อ้นเกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
12 ศิริเพ็ญ มูเนาวาเราะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13 เฌณิศา ด่านเดิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
14 วรรณภา สุพงศ์พิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
15 สายทอง ต้นสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
16 วรพร วัฒนเหลืองอรุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17 ประนิดา มีสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
18 พรทิพย์ เอี่ยมอำไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<Rajabhat Rajanagarindra University