ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตามอัตราการจ้างงาน แยกหน่วยงาน รหัสรายงาน : P03.2
อัตราจ้าง : พนง.มหาวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : 0200 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.มหาวิทยาลัย รวม 28 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 ธนเทพ ศิริพัลลภ สาขาวิชาสังคมศึกษา
2 สุวัทนา สงวนรัตน์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3 สุธิดา เจริญผล สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
4 จิรัชญา โคศิลา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยคณบดีวิชาการและวิจัย
5 พรทิพย์ อ้นเกษม สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6 ดร. วิชิต แสงสว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
7 ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
8 สุปภาดา อินทรบงกต สาขาวิชาภาษาจีน
9 ดร. ศิรินทร มีขอบทอง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
10 เกศรินทร์ เกิดในหล้า สำนักงานคณบดี
11 ดรัณภพ เพียรจัด สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รองคณบดีวิชาการและวิจัย
12 สุรสา จันทนา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
13 บุญรัตน์ แผลงศร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
14 สุวัชราพร สวยอารมณ์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
15 พจนีย์ เชื้อบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ
16 ธิดารัตน์ กันทิสา สาขาวิชาภาษาไทย
17 ชนิกานต์ รัตนไพศาลกุล สาขาวิชาภาษาจีน
18 วรุตม์ กิจเจริญ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษา
19 กฤษฎา พลอยศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
20 สุทธิษา สมนา สาขาวิชาสังคมศึกษา ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
21 จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
22 ชาญณรงค์ คำเพชร สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
23 มานิสา มิตรโกสุม สำนักงานคณบดี
24 จินต์ณิภา เนาวภาส สำนักงานคณบดี
25 ปิยะฉัตร เอื้อชินกุล สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
26 พงศธร ปาลี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
27 สุจรรยา ธิมาทาน สาขาวิชาภาษาจีน
28 นวชนก วิเทศวิทยานุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<Rajabhat Rajanagarindra University