ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตามอัตราการจ้างงาน แยกหน่วยงาน รหัสรายงาน : P03.2
อัตราจ้าง : ข้าราชการ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : 0200 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ข้าราชการ รวม 17 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 กุลยารัตน์ ทัศมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7
2 ดร. กัญภร เอี่ยมพญา สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
3 ดร. ทวีศิลป์ กุลนภาดล สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา 7
4 ดร. พจนีย์ มั่งคั่ง สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา 7
5 อำนาจ บุญประเสริฐ สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา 8
6 วิภาภรณ์ บุญยงค์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 9
7 รศ. ปฐวีร์ วิจบ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9
8 ดร. ฉัตรชัย ประภัศร สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 7
9 ประกอบกูล นาคพิทักษ์ สาขาวิชาภาษาไทย 8
10 พรทิพย์ คำชาย สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา 7
11 ดร. ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ สำนักงานคณบดี 8
12 ดร. สายฝน เสกขุนทด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 8
13 ผศ. วินัย จันทรวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8
14 ผศ. สุชิน นิธิไชโย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 7
15 วรภัค จ้อยจินดา สำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 8
16 ดร. สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา 8
17 ผศ. วันทนีย์ บางเสน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<Rajabhat Rajanagarindra University