ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตามอัตราการจ้างงาน แยกหน่วยงาน รหัสรายงาน : P03.2
อัตราจ้าง : ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : 0200 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้) รวม 17 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2 ดลใจ ขุนวิไชย สาขาวิชาภาษาไทย
3 นิติพงษ์ ศิริวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
4 กัลยา เกื้อหนุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5 วรเกด สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 เบญจมาศ เอี่ยมจำรูญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
7 สุรีย์รัตน์ สาระสมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
8 ยุพาภรณ์ บุนยะริส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
9 รพีพร โนรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
10 ธวัช กฤตธนเวท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
11 พเยา อนุวงศ์วรเวทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
12 รุ่งฤดี ไวเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13 ชมพูนุท สินสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
14 สุชีรา จุ่นเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
15 รัชชประภา เพียรบุบผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
16 รุ่งนภา พุ่มแพรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17 อลัลดา รื่นเจริญ สำนักงานคณบดี
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<Rajabhat Rajanagarindra University