ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตามอัตราการจ้างงาน แยกหน่วยงาน รหัสรายงาน : P03.2
อัตราจ้าง : พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : 0200 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) รวม 20 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 ดร. ทิพย์วิมล วังแก้วหิรญ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2 เนติมา พัฒนกุล สาขาวิชาภาษาไทย ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
3 หนึ่งฤทัย เมฆวทัต สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
4 ดร. ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
5 จิตติพร บ่มไล่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รองคณบดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
7 ณัฐกานต์ พจนพิมล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8 ทัศนีย์ รอดมั่นคง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
9 จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
10 วราภรณ์ สินถาวร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
11 สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
12 วิทยา เต่าสา สาขาวิชาสังคมศึกษา
13 อดิเรก เยาว์วงค์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
14 ดร. พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
15 ทรงพล ศุขสุเมฆ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
16 ดร. อังคณา กุลนภาดล สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา
17 ดร. ลินดา นาคโปย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
18 ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู
19 ดร. สรรเสริญ หุ่นแสน สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
20 คทาวุธ กุลศิริรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<Rajabhat Rajanagarindra University