ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตามอัตราการจ้างงาน แยกหน่วยงาน รหัสรายงาน : P03.2
อัตราจ้าง : พนง.มหาวิทยาลัย ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : 0900 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
พนง.มหาวิทยาลัย รวม 17 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 น้ำฝน กอบประดิษฐ สำนักงานผู้อำนวยการ
2 บังอร จีนภักดี สำนักงานผู้อำนวยการ
3 สุมินตรา คางดวง สำนักงานผู้อำนวยการ
4 จรีรัตน์ ธรรมมา สำนักงานผู้อำนวยการ
5 ชาญชัย ศิริงาม สำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
6 เสรี จีนภักดี สำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้างานทะเบียน
7 พรทิพย์ ควรประกอบกิจ สำนักงานผู้อำนวยการ
8 ธนัญญ์พัฒน์ ศิริรักษ์ สำนักงานผู้อำนวยการ
9 ฉลอง รุ่งศิริ สำนักงานผู้อำนวยการ
10 ธงชัย หอมชื่น สำนักงานผู้อำนวยการ
11 ยุพิน เวฬุคามกุล สำนักงานผู้อำนวยการ
12 ศรีไพบูลย์ จันทร สำนักงานผู้อำนวยการ นายทะเบียน
13 ศิริพร ขจรพันธ์ สำนักงานผู้อำนวยการ
14 สายชล พุทธฤทธิ์ สำนักงานผู้อำนวยการ
15 โกเมศ กุลอุดมโภคากุล สำนักงานผู้อำนวยการ หัวหน้างานส่งเสริมฯ
16 ภูมิพัฒน์ จันทกุล สำนักงานผู้อำนวยการ
17 ธนา จันทร สำนักงานผู้อำนวยการ
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<Rajabhat Rajanagarindra University