ชื่อรายงาน : รายชื่อบุคลากรตามอัตราการจ้างงาน แยกหน่วยงาน รหัสรายงาน : P03.2
อัตราจ้าง : ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : 0900 วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ลูกจ้างประจำ รวม 2 คน
ที่ชื่อ-สกุลสังกัดตำแหน่งทางบริหาร
1 เอมอร พุ่มประเสริฐ สำนักงานผู้อำนวยการ 3
2 ประกายแก้ว พ่วงทรัพย์ สำนักงานผู้อำนวยการ 3
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 ] <<Rajabhat Rajanagarindra University