รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี งบประมาณ 2552 พบ 2 ครั้ง / หน้าที่ 1/
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 26-08-2552 โครงการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2552
ณ คณะครุศาสตร์
โรงแรมวังธาราจินดา เนื่องจำนงค์
1000
2 02-12-2551 โครงการทาสีตึกแถว บริเวณถนนพานิช (ถนนสายวัฒนธรรม)
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ห้องประชุมสำนักงานทรัพย์สินฯจินดา เนื่องจำนงค์
1000
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University