รายงาน : รายการบริการวิชาการ - เป็นวิทยากร รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี งบประมาณ 2552 พบ 9 ครั้ง / หน้าที่ 1/
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 16-07-2552 โครงการจัดกิจกรรมกีฬา "สานสัมพันธ์น้อง - พี่สีส้ม" ปี 2552
ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และอาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนพุทธโสธรชาญชัย ศิริงาม
0900
2 11-05-2552 บรรยายพิเศษเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำราทางวิชาการ
ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง
0900
3 2-04-2552 การใช้งาน Open Office โครงการไอทีเพื่อชุมชนชาวแปดริ้ว ครั้งที่ 3
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พิภัทรา สิมะโรจนา
0900
4 5-03-2552 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 29 หัวข้อ "พัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม"
ณ สำนักงานคลังเขต 2
ห้องประชุมสำนักงานคลังเขต 2ชาญชัย ศิริงาม
0900
5 20-03-2552 โครงการพัฒนาระบบบัณฑิต
ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้าพิภัทรา สิมะโรจนา
0900
6 4-02-2552 โครงการสัมมนากิจกรรมคอมพิวเตอร์
ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พิภัทรา สิมะโรจนา
0900
7 25-02-2552 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการใช้ Microsoft Word 2003 เพื่อสำนักงาน
ณ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พิภัทรา สิมะโรจนา
0900
8 11-02-2552 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 (ห้อง 311)ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
0900
9 13-10-2551 กิจกรรมค่ายวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พิภัทรา สิมะโรจนา
0900
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University