รายงาน : รายการบริการวิชาการ - การทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี งบประมาณ 2552 พบ 1 ครั้ง / หน้าที่ 1/
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 19-11-2551 เป็นผู้เชียวชาญประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาและการสอน วิทยานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ"
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
0900
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University