รายงาน : รายการบริการวิชาการ - การให้คำปรึกษาทางวิชาการ รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2551 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี งบประมาณ 2551 พบ 2 ครั้ง / หน้าที่ 1/
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 21-08-2551 ร่วมเป็นผู้วิพากย์การนำเสนอผลงานวิชาการในระดับอำเภอประจำ 2551
ณ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
หอประประโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว0700
2 22-01-2551 การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาเพื่นที่ โครงการ ABC PUS-MAG
ณ สกว.
ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ0700
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University