รายงาน : รายการบริการวิชาการ - จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย รหัสรายงาน : C01
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ปี งบประมาณ 2552 พบ 6 ครั้ง / หน้าที่ 1/
ที่ว-ด-ปหลักสูตร / เรื่อง / หัวข้อสถานที่ชื่อ-สกุลคณะ
1 2-09-2552 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน"
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ห้องการะเกดเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
พิภัทรา สิมะโรจนา
ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
ประกายแก้ว พ่วงทรัพย์
ธนัญญ์พัฒน์ ศิริรักษ์
เอมอร พุ่มประเสริฐ
ยุพิน เวฬุคามกุล
ฉลอง รุ่งศิริ
พรทิพย์ ควรประกอบกิจ
ศรีไพบูลย์ จันทร
ธงชัย หอมชื่น
เสรี จีนภักดี
บังอร จีนภักดี
ชาญชัย ศิริงาม
สุมินตรา คางดวง
ศิริพร ขจรพันธ์
จรีรัตน์ ธรรมมา
จันทา พจน์พรหมมณี
0900
2 16-09-2552 ประชุมประธานสาขาวิชา และเลขานุการสาขาประจำคณะ
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ห้องสเตจ อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา
ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
ธนัช ถิ่นวัฒนากูล
กิตติวงค์ สาสวด
พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ
อัจนา ปราชญากุล
สิริวรรณ ชวลิตเมธา
ครรชิต มาระโภชน์
ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
กัญภร เอี่ยมพญา
ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์
อรนุช กฤตยขจรสกุล
อัญชลี ลุนแจ่ม
วัฒนา พิลาจันทร์
ดาเรศ วีระพันธ์
ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง
ประเสริฐ ศีลรัตนา
อภิชาติ คานนิม
สราวุธ โรจนศิริ
เจริญ แก้วประดิษฐ์
รัชดา ประณม
อารียา บุญทวี
วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์
วาทิตา เอื้อเจริญ
วรี เรืองสุข
สุรกิจ ทองสุก
ประยุทธ อินแบน
จริยา แผลงนอก
กิ่งกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ
สุทธิดา การะเวก
ประพฤทธิ์ สุพร
ธนธัช มั่นมงคล
ณัฐภัทร กาญจนเรืองรอง
วิชาญ ตอรบรัมย์
นภดล เชนะโยธิน
ภัทราวันทน์ เขาเหม้น
จักรพันธ์ ปิ่นทอง
เมธี พรมศิลา
ทสพล รวมฉิมพลี
วัชรพงษ์ ครูเกษตร
ปรารถนา มณีฉาย
สถาพร ดียิ่ง
ดวงพร ภู่ผะกา
ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
สุพรัตรา แดงเจริญ
อมรรัศมี จิณรักษ์
รุ้งรวี อำนาจตระกูล
วรพจน์ ทำเนียบ
นิชานันท์ อุดมศักดิ์สกุล
นภกานด์ หน่ายคอน
วิโรจน์ จุฑาภิรักษ์
นลินี เอี่ยมสะอาด
สุรศักดิ์ ศรีสวรรค์
จักรกริช ไชยเนตร
คนึงนิตย์ ชื่นค้า
สุนาฏ จันทนา
ประกอบกูล นาคพิทักษ์
พจนีย์ มั่งคั่ง
สุชิน นิธิไชโย
วินัย จันทรวงศ์
ณัฐกานต์ พจนพิมล
พรทิพย์ คำชาย
กุลยารัตน์ ทัศมี
ฉัตรชัย ประภัศร
พรทิพย์ อ้นเกษม
สายฝน เสกขุนทด
ทัศนีย์ รอดมั่นคง
เสี่ยวซิน เสอ
0900
3 14-09-2552 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์นอกที่ตั้ง
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หาดดงตาล ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
วัฒนา พิลาจันทร์
เอมอร พุ่มประเสริฐ
เสรี จีนภักดี
บังอร จีนภักดี
ศิริพร ขจรพันธ์
จรีรัตน์ ธรรมมา
จีระ บุญจันทร์
วิฑูรย์ พูลสวัสดิ์
ปรียาภรณ์ นิลนนท์
ปณิตา คล้ายนิล
พิชญ์สินี พุทธฤทธิ์
สายสุวรรณ ทองจันทร์
ปัญญารัตน์ สมศักดิ์
กาญจนา ศิริประภา
ชาญชัย ศิริงาม
อุดม คุ้มภัย
พรทิพย์ ควรประกอบกิจ
ธงชัย หอมชื่น
ศรีไพบูลย์ จันทร
ภัทราวันทน์ เขาเหม้น
วัลยา วงศ์ณรัตน์
อัญชลี จำปาหอม
สมพร มานะวะ
สุมินตรา คางดวง
กนกพร แสงรัตนา
วสุนธรา นันทะเสน
วาริน ภารสุคนธ์
ศิริพร อัศวจารุวรรณ
พรพรรณ ดอนพนัส
สมพร ศิริวรา
ทัศนวรรณ ทัศนะพงษ์
0900
4 12-09-2552 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษสู่การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โรงแรมวังธาราแอนด์รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทราวิภาภรณ์ บุญยงค์
ฉัตรชัย ประภัศร
ประกอบกูล นาคพิทักษ์
ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
สุนาฏ จันทนา
อำนาจ บุญประเสริฐ
จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์
ณัฐกานต์ พจนพิมล
ทัศนีย์ รอดมั่นคง
เยาวนุช ทานาม
ลินดา นาคโปย
สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล
หนึ่งฤทัย เมฆวทัต
อังคณา กุลนภาดล
วิระสิทธิ์ สุขสมชิต
วรี เรืองสุข
กันตพัฒน์ ชนะบุญ
ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์
อภิชฌาฏย์ เดชสุภา
อิทธิพล ซื่อตรง
โยธิน จี้กังวาฬ
อัญชลี ลุนแจ่ม
สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล
ครรชิต มาระโภชน์
คมสันต์ ธีระพืช
กิตติวงค์ สาสวด
ธนัช ถิ่นวัฒนากูล
สถาพร ดียิ่ง
วัชรากร พาหะนิชย์
จารุวรรณ สุนทรเสณี
ปรารถนา มณีฉาย
รุ้งรวี อำนาจตระกูล
ระพีพัฒน์ ศรีมาลา
สมศักดิ์ คำมา
เฟื่องฉัตร ภัทรวาณิชย์
อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์
ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
นรินทร์ กุลนภาดล
สุรกิจ ทองสุก
0900
5 29-07-2552 โครงการประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2552
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ห้องการะเกดเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
พิภัทรา สิมะโรจนา
ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
พจนีย์ มั่งคั่ง
ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง
สุทธิดา การะเวก
วัฒนา พิลาจันทร์
กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
เอมอร พุ่มประเสริฐ
ประกายแก้ว พ่วงทรัพย์
บังอร จีนภักดี
พรทิพย์ ควรประกอบกิจ
ศรีไพบูลย์ จันทร
ฉลอง รุ่งศิริ
ยุพิน เวฬุคามกุล
ธงชัย หอมชื่น
เสรี จีนภักดี
สุมินตรา คางดวง
ศิริพร ขจรพันธ์
ชาญชัย ศิริงาม
ธนัญญ์พัฒน์ ศิริรักษ์
จรีรัตน์ ธรรมมา
0900
6 21-05-2552 ประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯชาญชัย ศิริงาม
ศิริพร ขจรพันธ์
0900
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University