รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2551 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 พบจำนวน 38 รายการ / หน้าที่ 1/2
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 29-09-2551 อบรมหลักสูตรด้านบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร0700
2 06-08-2551 ประชุมแถลงผลโครงการส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร0700
3 31-07-2551 เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยห้องประชุมโรงพยาบาลบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา0700
4 04-07-2551 เป็นวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านโพธิ์0700
5 03-07-2551 อบรมโครงการสร้างนักวิจัย(ต้นกล้าวิจัย)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กรุงเทพมหานคร0700
6 26-06-2551 ฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัย เรื่อง การเรียนรู้ด้านการวิจัยในศักยภาพใหม่โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร0700
7 25-06-2551 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยห้องประชุมโรงพยาบาลบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา0700
8 23-06-2551 การฝึกอบรมโครงการนักวิจัยที่ดีสู่สังคมไทยโรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร0700
9 11-06-2551 เป็นวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านโพธิ์0700
10 09-06-2551 ฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัย(ต้นกล้าวิจัย)โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร0700
11 01-06-2551 ศึกษาดูงานด้านการวิจัยโครงการสร้างนักวิจัย(ต้นกล้าวิจัย) ในต่างประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้)0700
12 21-05-2551 เป็นวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยห้องประชุมโรงพยาบาลบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา0700
13 20-05-2551 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านโพธิ์0700
14 06-05-2551 เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา "ต้นกล้าวิจัย"อาศรมพลังงาน ต.หมูศรี อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา0700
15 01-05-2551 ฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัย(ต้นกล้าวิจัย) รุ่นที่ 3 ฝึกอบรมทฤษฎีและภาคปฏิบัติในประเทศ และศึกษาดูงานด้านการวิจัยในต่างประเทศโรงแรมมารวยการเด้น กรุงเทพมหานครและ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(เซี่ยงไฮ้)0700
16 24-04-2551 ขอคำปรึกษาและหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ลุ่มน้ำบางปะกง)สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำภาค 6 ถ. พระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร0700
17 21-04-2551 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารงานเอกสารการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ. องครักษ์ จ. นครนายก0700
18 18-04-2551 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 หลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัย : ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานวิจัยไทย-ญี่ปุ่น"โรงแรมคิงห์ ปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ และประเทศญี่ปุ่น0700
19 11-04-2551 เป็นวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านโพธิ์0700
20 05-04-2551 ศึกษาดูงานด้านการวิจัยในต่างประเทศโครงการสร้างนักวิจัย(ต้นกล้าวิจัย) รุ่นที่ 2สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปักกิ่ง)0700
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/2     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University