รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ฟังบรรยาย รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2551 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ฟังบรรยาย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 พบจำนวน 3 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 03-09-2551 บรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี ใน 11 พื้นที่ยุทธศาสตร์ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ จ. ปราจีนบุรี0700
2 24-05-2551 เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา GS 1007 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจห้อง 1305 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ. นนทบุรี0700
3 18-05-2551 เป็นวิทยากรการบรรยายในรายวิชา GS 1007 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจห้อง 1305 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ. นนทบุรี0700
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University