รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - การเสวนา รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2551 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
การเสวนา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 พบจำนวน 4 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 31-01-2551 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการความต้องการครูในเขตภาคตะวันออกโรเรียนในเขตจังหวัดนครนายก0700
2 09-11-2550 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการวิจัยโครงการส่งเสริมบริหารจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ยุทธศาสตร์บูรณาการลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรีพื้นที่ในเขตอำเภอวัฒนานคร จ. สระแก้ว0700
3 03-10-2550 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพครูด้านวิชาการสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงในโรงเรียนห้องนวัตกรรม อาคาร 1 โรงเรียนสิริวัณวลี 3 ฉะเชิงเทรา0700
4 02-10-2550 เป็นอาจารย์พิเศษห้องคอมพิวเตอร์ 1 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารสุโขทัย ชั้น 10700
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University