รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 พบจำนวน 8 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 2-09-2552 โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน"ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์0900
2 4-05-2552 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพโดยโยคะบำบัดห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์0900
3 3-04-2552 โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลโรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ0900
4 28-04-2552 ประชุมทดสอบระบบบริการการศึกษาห้อง 924 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์0900
5 30-03-2552 การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Mambo/Joomla! ห้อง 9240900
6 23-03-2552 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (From Routine to Research : R2R) โรงแรมสวนบวกหาดชะอำ จ.เพชรบุรี0900
7 18-03-2552 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์0900
8 1-12-2551 การพัฒนาความรู้ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ (FIS)ห้อง 9000900
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University