รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 พบจำนวน 3 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 9-06-2552 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอง 6 เดือนโรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ0900
2 6-11-2551 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง พัฒนาศาสตร์แห่งบูรณาการผ่านเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย : สู่การตกผลึกทางปัญญาห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ0900
3 6-11-2551 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ0900
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University