รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ศึกษาดูงาน รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ศึกษาดูงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 พบจำนวน 2 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 24-04-2552 ศึกษาดูงานระบบการจัดการศึกษาแบบรวมภาคปกติ ภาคพิเศษ และระบบบริหารงานวิชาการด้านอื่น ๆ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับูรพา0900
2 27-01-2552 ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิสัยทัศน์ในด้านการจัดการศึกษาประเทศเวียดนาม0900
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University