รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี งบประมาณ   2552 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 พบจำนวน 2 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 26-12-2551 โครงการอบรมพัฒนาเยาวชน/นักศึกษาเป็นแกนนำอาสาสื่อสารความดี เพื่อครอบครัวและสังคมN.P. CENTER ดอนเมือง กรุงเทพฯ1000
2 21-12-2551 โครงการประชุมแนวทางปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ผ่านระบบการศึกษา ในมหาวิทยาลัยฯห้องประชุมศูนย์คุณธรรม 1 ชั้น 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University