รายงาน : รายชื่องานวิจัย รหัสรายงาน : W02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2551 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

ปี พ.ศ. : 2551 จำนวน 46 รายการ
ที่หัวข้อผู้วิจัย/ร่วมแหล่งเงินจำนวนเงินคณะ
1 วิจัยและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา
-
อำนวย ปาอ้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ .00 0700
2 ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้องของผู้บริโภคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี
-
อรนุช กฤตยขจรสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 30,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมนางสาว อรนุช กฤตยขจรสกุล
3 การติดตามผลการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-
วราภรณ์ สินถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 20,000.00 0700
4 ความพึงพอใจและเหตุผลในการจ้างงานของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์
-
หนึ่งฤทัย เมฆวทัตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 20,000.00 0700
5 การพัฒนาชุดการสอนความมีคุณธรรมในตนเองของเด็กปฐมวัย
-
เยาวนุช ทานามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 30,000.00 0700
6 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราช นครินทร์ พรทิพย์ คำชายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 35,000.00 0700
7 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 25,000.00 0700
8 ความคิดเห็นต่อการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
-
วันเพ็ญ ภุมรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 20,000.00 0700
9 การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านไทยบางชนิดของจังหวัดฉะเชิงเทรา
-
ทัศวรรณ คงจันตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 30,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมนางสาว อมรรัศมี จิณรักษ์
10 การศึกษาปริมาณยาปฏิชีวนะ ออกซีเตตระชัยคลิน และคลอแรมฟินิคอลตกค้างในกุ้งขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
-
ระวีวรรณ บุญวิรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 30,000.00 0700
11 รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเองในด้านการประกอบอาชีพปลูกมะม่วง : ศึกษากรณีแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
-
พรพรรณ นินนาทมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 750,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมนางสาว ดวงพร ภู่ผะกา
ผู้วิจัยร่วมนางสาว สถาพร ดียิ่ง
ผู้วิจัยร่วมนาย ทสพล รวมฉิมพลี
12 การประเมินประสิทธิภาพการลดปริมาณ Escherichia coli ในน้ำด้วยฟองอากาศของกาซออกซิเจน ไนโตรเจน และอากาศ ใน เครื่องอัลตราซาวน์
การประเมินประสิทธิภาพการลดปริมาณ Escherichia coli ในน้ำด้วยฟองอากาศของกาซออกซิเจน ไนโตรเจน และอากาศ ใน เครื่องอัลตราซาวน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 250,000.00 0700
13 การใช้สารสกัดชีวภาพควบคู่กับการใช้สาร paclobutrazol ต่อการออกดอกและติดผลของสบู่ดำ ทสพล รวมฉิมพลีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 30,000.00 0700
14 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือเชาวลิต ขันคำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 20,000.00 0700
15 โปรแกรมให้บริการฝึกพิมพ์ดีดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชาวลิต ขันคำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 7,000.00 0700
16 พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันบนโทรศัพท์มือถือเชาวลิต ขันคำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 7,000.00 0700
17 การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าชุมชนเขาเตียน อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 300,000.00 0700
18 การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชด้วยระบบกองเติมอากาศ ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 7,000.00 0700
19 การศึกษาเปรียบเทียบการอนุมานความแตกต่างของค่าสัดส่วนประชากรระหว่างวิธีการดั้งเดิมและวิธีการแบบเบย์เซียนรุ้งรวี อำนาจตระกูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 20,000.00 0700
20 โปรแกรมประยุกต์และเว็บเซอร์วิสของระบบฝึกอบรมพนักงานบริษัทอาหารสยาม จำกัด วัชรพงษ์ ครูเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 7,000.00 0700
21 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา : กรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2,476,600.00 0700
ผู้วิจัยร่วมนาย วัชรากร พาหะนิชย์
ผู้วิจัยร่วมนางสาว วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้วิจัยร่วมนางสาว กุลยารัตน์ ทัศมี
22 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 385,000.00 0700
23 การรับรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในภาคตะวันออกกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 300,000.00 0700
24 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2549-2550 วัชรากร พาหะนิชย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 50,000.00 0700
25 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ (ชนิดผง) วงเดือน ไม้สนธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 300,000.00 0700
26 วิจัยและพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดฉะเชิงเทราอำนวย ปาอ้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 500,000.00 0700
27 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (บางปะกง)กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจสำนักงานทรัพยารน้ำภาค 6 กรมทรัพยกรน้ำ .00 0700
ผู้วิจัยร่วมนางสาว วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้วิจัยร่วมนาย วัชรากร พาหะนิชย์
ผู้วิจัยร่วมนางสาว กุลยารัตน์ ทัศมี
28 โครงการศึกษาความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจองค์การบริหารส่วนตำบล .00 0700
ผู้วิจัยร่วมนาย วัชรากร พาหะนิชย์
ผู้วิจัยร่วมนางสาว วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้วิจัยร่วมนางสาว กุลยารัตน์ ทัศมี
29 โครงการประเมินผลงาน ขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจสำนักงานคณะกรรมการพิเศษฯ (กปร) .00 0700
ผู้วิจัยร่วมนางสาว วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้วิจัยร่วมนาย วัชรากร พาหะนิชย์
ผู้วิจัยร่วมนางสาว กุลยารัตน์ ทัศมี
30 คลองสวยน้ำใสกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) .00 0700
ผู้วิจัยร่วมนางสาว วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้วิจัยร่วมนาย วัชรากร พาหะนิชย์
ผู้วิจัยร่วมนางสาว กุลยารัตน์ ทัศมี
31 การสร้างเสริมสุขภาวะใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) .00 0700
ผู้วิจัยร่วมนางสาว วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้วิจัยร่วมนาย วัชรากร พาหะนิชย์
ผู้วิจัยร่วมนางสาว กุลยารัตน์ ทัศมี
ผู้วิจัยร่วมนาย ระพีพัฒน์ ศรีมาลา
ผู้วิจัยร่วมนาย วรพจน์ ทำเนียบ
32 โครงการติดตามประเมินผล แผนสื่อสารธารณะ เพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชน แบบมีส่วนร่วมและการสำรวจข้อมูลพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้าบางปะกงกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ระยะที่ 2กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ .00 0700
ผู้วิจัยร่วมนาย วัชรากร พาหะนิชย์
ผู้วิจัยร่วมนางสาว วงเดือน ไม้สนธิ์
ผู้วิจัยร่วมนางสาว กุลยารัตน์ ทัศมี
33 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมจาก แบบครบวงจรของกลุ่มผู้ผลิตจังหวัดฉะเชิงเทราดวงพร ภู่ผะกาเครือข่ายการวิจัยภาคตะวันออก .00 0700
ผู้วิจัยร่วมนางสาว สถาพร ดียิ่ง
34 การศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นจริยา แผลงนอกเครือข่ายการวิจัยภาคตะวันออก .00 0700
ผู้วิจัยร่วมนาย สราวุธ อิศรานุวัฒน์
35 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาศูนย์รวบรวมกระจายสินค้ามะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทราจักรพันธ์ ปิ่นทองเครือข่ายการวิจัยภาคตะวันออก 300,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมนาย ชัชวาล มงคล
ผู้วิจัยร่วมนาย เมธี พรมศิลา
36 การศึกษารูปแบบการจัดตั้งหน่วยบ่งเพราะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยอุทิน รวยอารีสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา .00 0700
37 โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ปี 2550 : ภาคตะวันออก (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว)ฐิติมาวดี เจริญรัชต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย .00 0700
ผู้วิจัยร่วมนาย ทวีศิลป์ กุลนภาดล
ผู้วิจัยร่วมนาง คนึงนิตย์ ชื่นค้า
ผู้วิจัยร่วมนาง สายฝน เสกขุนทด
38 การใช้กิจกรรมภาษาเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดระดับสูงของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 3จำปูน สำอาง .00 0700
39 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชน เพื่อการบูรณาการสู่การวางแผนพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทราทวีศิลป์ กุลนภาดล 50,000.00 0700
40 ความหลากหลายพรรณพืชและการใช้ประโยชน์ด้านพืชอาหารและพืชสมุนไพรในป่าชุมชนเขาเตียน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุล .00 0700
41 ความคิดเห็นต่อการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น จังหวัด ฉะเชิงเทราคณสถิต มังกรแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 35,000.00 0700
42 คุณลักษณะทางชีวะสังคม ที่ส่งผลต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม การขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในภาคตะวันออกของประเทศไทย กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ .00 0700
43 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเขียนและพัฒนาการทางด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์วันเพ็ญ ภุมรินทร์ 20,000.00 0700
44 การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้านไทยบางชนิดของจังหวัดฉะเชิงเทราระวีวรรณ บุญวิรัตน์ 30,000.00 0700
45 การศึกษาการใช้เวลาของนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สุชิน นิธิไชโย 25,000.00 0700
46 กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2พจนีย์ มั่งคั่ง 30,000.00 0700
รวม 6,139,600.00

สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี

 

 Rajabhat Rajanagarindra University