รายงาน : รายการการได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา - นักศึกษา รหัสรายงาน : P08
ปี ดำเนินการ : ครั้งที่ปรับปรุง : -
คณะ :   วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

ปี พ.ศ. : จำนวน 12 ครั้ง
ที่พ.ศ.รางวัลชื่อ-สกุล
1 2559รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ชื่อโครงงาน ศึกษาความแตกต่างของสารทำความเย็นระหว่าง R22 และ R134o วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 6 1. นายธวัชชัย งามขำ( สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า)
2 2559สหกิจศึกษารองดีเด่นระดับเครือข่าย : โครงการด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษารองดีเด่น ระดับเครื่อข่ายเนื่องใน วันสหกิจศึกษา ไทย ครั้งที่ 7 1. นายธวัชชัย ปิจตุรัส( สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
3 2559รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 6 : ชื่อโครงงาน เครื่องนับ Transistor Handler Model 786-HT 1. นายณัฐพงศ์ อินภู่พิมล( สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า)
2. นายสาธิต โพธิ์อ่อน( สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า)
3. นายพิรัชชัย ช้างแก้วมณี( สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า)
4 2559รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ชื่อโครงงาน Transistor Handler Model 789-HT
5 2559รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสืบสานงานด้านศิลปะฯ : โครงงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสืบสานงานด้านศิลปะฯ "โครงการ การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์น้ำตาลสดส่งเสริมการตลาด หมู่บ้านน้ำตาลสด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา" 1. นางสาวพราวพรรณ จงสถิตมั่น( สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
2. นางสาววรรณิศา บัวคลี่( สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
3. นางสาวสาวิตรี ลอยศักดิ์( สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
6 2559รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ชื่อโครงงาน สวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง ในวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 6 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยบูรพา 1. นายณันทวัฒ แตงนาค( สาขาวิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า)
7 2559รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานสายนวัตกรรม : นายนิพล ขำมา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานสายนวัตกรรม ชื่อโครงงาน บัล ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับแสงได้
8 2560รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานด้านศิลปวัฒนธรรม : การประกวดโครงงานด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่องการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บ้านอ่างเตย ในโครงการเครือข่าย ด้านกระกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 1. นางสาวสาวิตรี ลอยศักดิ์( สาาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3)
2. นางสาวสุวนันท์ ฉิมแก้ว( สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 1)
3. นางสาวญาดา ชิตเจริญ( สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 1)
9 2560เหรียญเงิน การแข่งขัน "All Thai Karate-do Goju-Ryu Championship 2017 (Sadahiro Cup)" : นางสาวเขมินทรา ชัยเหมาะ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 55 กก. 1. นางสาวเขมินทรา ชัยเหมาะ ( นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
10 2560เหรียญเงิน การแข่งขัน "All Thai Karate-do Goju-Ryu Championship 2017 (Sadahiro Cup)" : นายวิศรุต นพวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 67 กก. 1. นายวิศรุต นพวงศ์( สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
11 2560เหรียญทองแดง All Thai Karate-do Goju-Ryu Championship 2017 (Sadahiro Cup) : นายทักษ์ดนัย วันประจิม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. 1. นายทักษ์ดนัย วันประจิม( สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
12 2560เหรียญทองแดง : นายเจษฎา ภู่หยัด นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคล ชาย ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก.

สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University