รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อบรมหลักสูตรการตรวจสอบการดำเนินงาน
            กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดจัดโครงการอบรม"หลักสูตรการตรวจสอบการดำเนินงาน"ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวิชาการ

วัน-เดือน-ปี : 17-12-2552

หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

งบประมาณ : -NA- บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University