รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
อบรมหลักสูตร Tool and Techniques for the Audit Manager
            สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการบรมหลักสูตร Tool and Techniques for the Audit Manager วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมWindsor ถนนสุขุมวิท20 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ของผู้เข้ารับการอบรม

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวิชาการ

วัน-เดือน-ปี : 16-11-2552

หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

งบประมาณ : -NA- บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University