รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสัมปดาห์ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง การจัดป้ายนิเทศ (วันที่ 14 ธ.ค. 2550 เวลา 08.30-16.30 น.) จำนวน 92 คน
            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนเชิญอาจารย์ทวีศักดิ์ อาจารยางกูร และอาจารย์สาคร อาจารยางกูร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต การจัดป้ายนิเทศ ให้กับบรรณารักษ์ นักศึกษา และผู้สนใจในชุมชนท้องถิ่น ในวันที่ 14 ธ.ค. 2550 ณ ห้องการะเกด เวลา 08.30 - 16.30 น. จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 92 คน

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 14-12-2550

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณ : 25300 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 92 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : 1. บรรณารักษ์ นักศึกษา และผู้สนใจในชุมชนท้องถิ่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดป้ายนิทรรศการ 2. บรรณารักษ์ นักศึกษา และผู้สนใจในชุมชนท้องถิ่น มีความประสงค์ให้จัดอบรมการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ครั้งต่อไป


ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม "จัดป้ายนิเทศ"

เริ่มกล่าวเปิดการอบรม "จัดป้ายนิเทศ"


อาจารย์ทวีศักดิ์ อาจารยางกรูและอาจารย์สาคร อาจารยางกรู เป็นวิทยากร

ฝึกปฏิบัติการจัดป้ายนิเทศ


ผลงานการจัดป้ายนิเทศ

ผลงานการจัดป้ายนิเทศ


ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรและผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศRajabhat Rajanagarindra University