รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย น้อมรำลึกแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน” ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นเอกอัจฉริยราชา อัครศิลปิน รวมทั้งเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน การสร้างสรรค์งาน และการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะในท้องถิ่นกับศิลปินระดับชาติ ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ของชุมชนกับมหาวิทยาลัย

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 18-01-2560

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 79800 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University