รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2560
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ สร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ สมศ.16 ว่าด้วยการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดี)

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 11-04-2560

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 35000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University