รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 7
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดจัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบาย 3 ดี ในสถานศึกษาสนองนโยบายชาติ ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ สืบสาน สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 21-06-2560

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 150000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University