รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) ตลอดจนเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวางแผน และพัฒนา

วัน-เดือน-ปี : 28-06-2560

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 20000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University