รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม งานวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิจัยในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำผลการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการทำโครงการ การจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวางแผน และพัฒนา

วัน-เดือน-ปี : 13-07-2560

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 50000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University