รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตทางศิลปะ วัฒนธรรม
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีชีวิตทางศิลปะ วัฒนธรรม ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้เป็นฐานการฝึกฝนงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้มีการจัดพื้นที่และกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 01-06-2560

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 45000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University