รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (การอนุรักษ์และพัฒนาละคอนชาตรี) สู่เวทีระดับชาติ
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการสร้างมาตรฐานศิลปะ วัฒนธรรม (การอนุรักษ์และพัฒนาละคอนชาตรี) สู่เวทีระดับชาติ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงละคอนชาตรี รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการขยายวงกว้างสำหรับความร่วมมือและบูรณาการด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม (ละคอนชาตรี) สู่การประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 12-07-2560

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 80000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University