รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องโชคโสภณ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ตามยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกัน

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง

วัน-เดือน-ปี : 25-07-2560

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 12760 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University