รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการราชนครินทร์รวมใจเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการราชนครินทร์รวมใจเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ หอพักนักศึกษา และห้องประชุม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาโดยบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 27-07-2560

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 13500 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University