รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 4
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับคณะ 5 คณะ ได้กำหนดจัดโครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีเวทีการแสดงความสามารถทางศิลปะ และวัฒนธรรม อันเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับคณะ 5 คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย นำไปสู่ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 09-08-2560

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 150000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University