รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2560
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560 ณ วัดหัวไทร (วัดเปี่ยมนิโครธาราม) ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร รวมทั้งเป็นการบูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีทอดกฐินและการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัน-เดือน-ปี : 07-10-2560

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 35000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University