รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี”
            ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษา “รางวัลเพชรสารภี” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจนักศึกษาที่มีส่วนร่วมพัฒนางานของมหาวิทยาลัย และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคน และสังคม และนโยบายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งโครงการพระราชดำริตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา , สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 27-02-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 30000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 30 คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University