รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย (กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภาครัฐและภาคเอกชน)
            งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและบริการสู่ชุมชน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับภาคีภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มศิลปิน 98 กลุ่มศิลปินตะวันออก ชมรมครูศิลปะจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดจัดกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมสัญจรกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 28 มกราคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอศิลป์ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทยประยุกต์ใช้ศิลปะไทยแบบร่วมสมัย

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 19-01-2561

หน่วยงาน : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

งบประมาณ : 77700 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม :Rajabhat Rajanagarindra University