รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่ IATF 16949:2016 Requirement and Implementation"
            สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดโครงการความร่วมมือการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่ IATF 16949:2016 Requirement and Implementation" ในวันที่ 12-12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท โบลทแอนด์นัทอินตัสตรี้ จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวิชาการ

วัน-เดือน-ปี : 11-01-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 396900 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 90 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ IATF 16949:2016 และสามารถ นำไปปรับใช้กับองค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ใต้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันRajabhat Rajanagarindra University