รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน"
            สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน" ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ ฎืเสรห้ ญพนเพฟท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 16-01-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 41240 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนสำหรับควบคุมหุ่นยนต์สี่ล้อด้วย MIT App Inventor ได้ -ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษา ทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นพื้นฐานความรู้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0Rajabhat Rajanagarindra University