รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรม "หลักสูตการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน"
            สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน" ให้กับบุคคลทั่วไป ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ บริษัา เวอร์เท็กซ์ เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 25-01-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 25900 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 25 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยได้ -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจความปลอดภัยได้ -ผุ้เข้ารับการอบรมสามารถสอบสวนอุบัติเหตุได้ -ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรายงานอุบัติเหตุได้Rajabhat Rajanagarindra University