รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "สมรรถนะผู้บริหาร 4.0"
            สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชากาาจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดโครงการความร่วมมือการฝึกอบรม หลักสูตร โครงการความร่วมมือการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "สมรรถนะผู้บริหาร 4.0" ในวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท โบลทแอนด์นัทอินดัสตรี้ จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 04-04-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 172500 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 70 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ "สมรรถนะผู้บริหาร 4.0" และสามารถนำไปปรับใช้กับองค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดเครือข่ายระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์Rajabhat Rajanagarindra University