รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสัมมนาวิชาการงานสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
            โครงการสัมมนาวิชาการงานสหกิจศึกษาเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 22-02-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 25640 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 35 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้จากการถ่ายทอดความรู้และแสดงความคิดเห็นที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษา -ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมในรูปแบบของการแก้ปัญหาที่เกิดึ้นจากการฝึกสหกิจศึกษาRajabhat Rajanagarindra University