รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมวิชาการ

วัน-เดือน-ปี : 01-02-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 95000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 25 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -คณะและมหาวิทยาลัยมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาด้านผลงานวิชาการของอาจารย์เพิ่มขึ้น -คณาจารย์มีความสนใจในการเขียนบทความวิชาการเพิ่มขึ้นRajabhat Rajanagarindra University