รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและทักษะความรู้ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับแรงงานและทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ 2D และ 3D" ในวันที่ 10,17,24 กุมภาพันธ์ และวันที 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 761

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 10-02-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : -NA- บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 20 คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกีี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ 2D และ 3D และสามารถนำไปปรับใช้กับองค์การที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดเครือข่ายระหว่างนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมRajabhat Rajanagarindra University