รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
            โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 12-14,17-18, 28-31 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 12-03-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 62100 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับมุมมองและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพRajabhat Rajanagarindra University