รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดดครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานระบบงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 16 มีนาคม 2561

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนา หรือสัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

วัน-เดือน-ปี : 16-03-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 18500 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรง พร้อมด้วยทักษะ แนวคิด ความรู้ใหม่ -นักศึกษาเข้าใจในระบบงานอุตสาหกรรมและนำมาปรับปรุงในกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง -นักศึกษาได้ทำการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมRajabhat Rajanagarindra University