รายงาน : รายละเอียดกิจกรรม รหัสรายงาน : A01.2
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
โครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ประชาชนทั่วไป
            โครงการอบรม "หลักสูตรมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อชุมชนท้องถิ่น" สำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คน ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1041 ชั้น 4 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรร.(บางคล้า)

ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน

วัน-เดือน-ปี : 31-03-2561

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ : 18460 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : -NA- คน

รายงานผลงานกิจกรรม : -ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้ -ผู้เข้าอบรมสามรถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์การตราจวัด และแนวทางในการปรับปรุงการนำระบบบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้Rajabhat Rajanagarindra University